کارگاه آموزشی : درسگفتارهای طراحی خلاق معماری چگونه طرح خلاق معماری ارائه دهیم

آموزش طراحی خلاق معماری (طراحی خلاقانه فضاهای معماری) ، پاسخ به این پرسش همیشگی است که چگونه به "خلاقانه ترین " طرح معماری دست یابیم .

خلاقیت معماری چگونه حاصل می آید و روش های فهم آن چیست ؟

در این سری درسگفتارهای "مشق معماری " به تحلیل و تدقیق و یادگیری ، خلاقیت طراحی معماری می پردازیم .

اساس و مبنای درسگفتارها بر مبنای نظریه ترابط پذیری علوم دنیای جدید ، طبق فلسفه آنالتیک یا تحلیلی است .

اصل ترابط پذیری ، باور به رابطه علوم مختلف با هم است ، یا فهم "نسبت " بین علوم و معارف پدیدارشده .

این رابطه علوم با هم به معنای تفاوت و شباهت آنها نیست ، بلکه در سطحی عمیق و مفهومی این ترابط پذیری بررسی می شود .

معماری بعنوان یکی از علوم جدید و در واقع هنرکاربردی با دیگر علوم دنیای جدید در ارتباطی تنگاتنگ است .

در این دوره برا ی فهم خلاقیت معمارانه ، پیش از هر چیز  به جای

فرآیند طراحی به طراحی فرآیند، می پردازیم .

سه مولفه درک تازه ای به معمار عرضه می کنند تا به تمامه فرآیند طراحی را نقد کند و کناری بنهد ، و در آغاز طراحی ، به طراحی فرآیند دست بزند و برطبق این فرآیند در یک همزمانی و همنشینی کامل ، اثر معماری پدیدار گردد .

فلسفه / سینما / فضای سایبر  یا تکنولوژی

چشم انداز خلاقیت معماری ، در قالب سرفصل های زیر ارائه می شود :

      معماری و فلسفه 

    معماری و سینما

 معماری و سایبرنتیک (دنیای مجازی)

/ 0 نظر / 61 بازدید