حبیب طالبی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حبیب طالبی
Previous Months Home Archive More ...
      habib.talebi ()
کارگاه آموزشی : درسگفتارهای طراحی خلاق معماری چگونه طرح خلاق معماری ارائه دهیم by: حبیب طالبی

آموزش طراحی خلاق معماری (طراحی خلاقانه فضاهای معماری) ، پاسخ به این پرسش همیشگی است که چگونه به "خلاقانه ترین " طرح معماری دست یابیم .

خلاقیت معماری چگونه حاصل می آید و روش های فهم آن چیست ؟

در این سری درسگفتارهای "مشق معماری " به تحلیل و تدقیق و یادگیری ، خلاقیت طراحی معماری می پردازیم .

اساس و مبنای درسگفتارها بر مبنای نظریه ترابط پذیری علوم دنیای جدید ، طبق فلسفه آنالتیک یا تحلیلی است .

اصل ترابط پذیری ، باور به رابطه علوم مختلف با هم است ، یا فهم "نسبت " بین علوم و معارف پدیدارشده .

این رابطه علوم با هم به معنای تفاوت و شباهت آنها نیست ، بلکه در سطحی عمیق و مفهومی این ترابط پذیری بررسی می شود .

معماری بعنوان یکی از علوم جدید و در واقع هنرکاربردی با دیگر علوم دنیای جدید در ارتباطی تنگاتنگ است .

در این دوره برا ی فهم خلاقیت معمارانه ، پیش از هر چیز  به جای

فرآیند طراحی به طراحی فرآیند ، می پردازیم .

سه مولفه درک تازه ای به معمار عرضه می کنند تا به تمامه فرآیند طراحی را نقد کند و کناری بنهد ، و در آغاز طراحی ، به طراحی فرآیند دست بزند و برطبق این فرآیند در یک همزمانی و همنشینی کامل ، اثر معماری پدیدار گردد .

فلسفه / سینما / فضای سایبر  یا تکنولوژی

چشم انداز خلاقیت معماری ، در قالب سرفصل های زیر ارائه می شود :

      معماری و فلسفه 

    معماری و سینما

 معماری و سایبرنتیک (دنیای مجازی)

  Comments ()
Recent Posts شرح جزئیات اجرایی : برگزاری کارگاه تخصصی آموزش خلاقیت معماری پوستر کارگاه : طراحی فرآیند خلاق معماری فلسفه سینما مجازی سازی در ارتباط به معماری / نمونه ای از نوع نگاه کارگاه آموزشی : درسگفتارهای طراحی خلاق معماری چگونه طرح خلاق معماری ارائه دهیم کارگاه آموزش معماری : طراحی فرآیند خلاق معماری
My Tags کارگاه معماری (۳) فرایند خلاق معماری (۱) سینما معماری (۱) کارگاه خلاق معماری (۱) آموزش معماری (۱) فلسفه معماری (۱) خلاقیت معماری (۱)
My Friends